Kısa Dönem Doktora Staj İlanı 3

Kısa Dönem Doktora Staj İlanı 3

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü

Erasmus Koordinatörlüğü

2024 Doktora Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencileri İçin 

Doktora Kısa Dönem Öğrenci Staj Hareketliliği 

Başvuru İlanı
Kıymetli Öğrencilerimiz,

2024 yılında Erasmus Kısa Dönem Doktora Staj hareketliliği kapsamında Koordinatörlüğümüzün yürüttüğü 2022-1-TR01-KA131-HED-000053083 numaralı projede toplam 4 kontenjanımız mevcuttur. Başvurular hakkında detaylı bilgiye bu ilan metninde ulaşabilirsiniz.

Üniversitemizin Erasmus programı kapsamındaki imkanlarını elimizden geldiğince arttırarak hareketliliklerden sizlerin daha da fazla faydalanabilmeniz için çalışmaktayız.

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.
Sevgilerle,

Erasmus Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

 

 • ALKÜ bünyesinde örgün eğitim kademelerinden doktora programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olunmalıdır. (Tıp’ta veya Diş’te uzmanlık yapanlar da doktora düzeyinde değerlendirilmektedir.)
 • Yabancı uyruklu öğrencilerimiz de başvuruda bulunabilirler.
 • Genel akademik not ortalamasının (GANO) asgari 2.5/4 olması, 
 • Erasmus Kısa Dönem Doktora Staj hareketliliğine başvuracak adayların Erasmus Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen sınavlardan birinden sınav sonucu ibraz etmesi gerekmektedir. Başvurularda herhangi bir dil barajı uygulanmamakla birlikte adaylar yabancı dil puanları ve ortalamaları üzerinden değerlendirmeye alınacaklardır. Bu bağlamda bir yabancı dil puanı ibraz etmek zorunludur.
 • Erasmus Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliğine başvuracak adayların mutlaka Staj Kabul Mektubunu sunmaları gerekir. Başvuru sırasında Staj Kabul Mektubunu ibraz etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. Staj kabul mektubu örneği erasmus.alanya.edu.tr internet sitemizde belgeler kısmında bulunmaktadır.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.

 

GENEL HÜKÜMLER:

 

 • Kısa Dönem Doktora Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.
 • Staj için gidilecek kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:
  • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
  • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin;
 • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)
 • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
 • Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
 • Araştırma enstitüsü
 • Vakıflar
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
 • Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK
 • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar olabilir.
 • Faaliyetin süresi 5 ile 30 gün arasındadır. Koordinatörlüğümüz daha fazla öğrencimizin faaliyetten faydalanması için verilecek hibeleri 14 gün ve 2 seyahat günü ile sınırlamıştır. Daha uzun faaliyetler için ilgili proje bütçesinde hibe kalması ihtimalinde daha uzun süre hareketliliğe giden öğrencilerimize hibe dağıtılabilir.
 • Faaliyet süresi 5 günden başlar, 30 güne kadar sürebilir. (5 günden kısa süren faaliyet –mücbir durumlar hariç- kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar hibeli olarak hareketliliğe hak kazanamamaları durumunda hibesiz olarak hareketliliğe katılabilirler. Bunun için hareketliliğe hibesiz olarak katılmak istediklerini başvuru sonuçları açıklandıktan sonra Erasmus Koordinatörlüğüne erasmus.alanya.edu.tr adresinde mevcut dilekçeyi doldurarak takvimde belirtilen tarihlerde başvurmaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.
 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin (5 Gün) altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hiçbir hibe ödemesi yapılmaz. Eğer yapılan bir ödeme varsa iade alınır.
 • Bu hükümlerin dışında kalan her bir durum için Ulusal Ajansın 2022 yılı için yayınladığı el kitabı hükümleri dikkate alınır.

DEĞERLENDİRME

Öğrenci Seçimi:

Asil Adayların Seçimi

 1. Başvuran adaylar öncelikle genel not ortalamaları (%50), İngilizce puanlarından (%50)  ve aşağıda tabloda verilen değerlendirme ölçütlerindeki +/- puanlara göre oluşan başvuru puanına göre sıralanır.
 2. Başvuru puanına göre her bir farklı bölüm/program ya da anabilim dalının birincileri “Birinciler Listesine”, ikincileri “İkinciler Listesine”, üçüncüleri “Üçüncüler Listesine” eklenir ve listeler bu şekilde en düşük başvuru puanına sahip öğrenciye kadar sıralanır.
 3. Birinciler Listesindeki adaylar mevcut puanlarına göre en yüksekten düşüğe olacak şekilde kontenjan dahilinde “asil” olarak belirlenir.
 4. Kontenjan dahilinde asil olarak seçilemeyen Birinciler Listesi adayları olursa; bu adaylar İkinciler Listesinin başına eklenir. Birinciler Listesinden feragat olması durumda öncelikle bu adaylar sıralamalarına göre asil olarak belirlenir.
 5. Kontenjan dahilinde tüm Birinciler Listesi adaylarının asil olarak seçilmesine rağmen kontenjan kalması durumunda İkinciler Listesine geçilir ve bu adaylar puanlarına göre en yüksekten düşüğe olacak şekilde kontenjan dahilinde “asil” olarak belirlenir. Bu döngü kontenjan dolana kadar devam ettirilir.

Asil olarak Belirlenen Adaylardan Feragat Olması Durumunda

 • Asil olarak seçilen bir adayın feragat etmesi durumunda puanı en yüksek olan sıradaki aday bölüm/program ya da anabilim dalı dikkate alınarak asil olarak belirlenir. Öncelik, ilgili başvuru kapsamında hareketliliğe katılamayan bir bölüm/program ya da anabilim dalının adayındadır.
 • Başvurular arasında tüm bölüm/program ya da anabilim dalının en az birer adayın hareketlilikten faydalandığı durumda; kontenjan dahilinde, başvuru puanına göre her bir bölüm/program ya da anabilim dalından ikişer adayın hareketlilikten hak kazanması için seçim yapılır. Feragatler neticesinde yedek listelerden adayların asile çekilmesi bu döngü doğrultusunda kontenjan dolana kadar devam eder.

 

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi/ TUS veya DUS sınav sonucu/

Transkripti oluşmamış öğrenciler için Yüksek Lisans mezuniyet

 notu

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve Gazi çocuklarına

+15 puan¹

Engelli öğrencilere(engelliliğini belgelemek kaydıyla)

+10 puan²

2828 sayılı Sosyal Hizmetler kanunu ile 5395 Çocuk koruma 

kanunu kapsamında haklarında koruma ve bakım kararı 

alınmış öğrencilere(Aile  ve  Sosyal  Politikalar

Bakanlığından belgelenmek ve başvuru sırasında belgelere 

eklemek kaydıyla)

+10 puan³

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu

sunma

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar

(DOTs)önceliklendirilir

+5 puan4

Birinci derece yakınları veya kendileri Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile AFAD Başkanlığı’nın kararıyla genele etkili afet bölgesi ilan edilen Batman, Bingöl, Elazığ, Kayseri Mardin, Niğde, Tunceli illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde ikamet etmekte olup Üniversitemizde kayıtlı 

öğrenciler ve yakınları  AFAD’dan  afetzede  yardımı alanlar

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe

katılma

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin 

tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde, süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için düzenlenen oryantasyon toplantısı/eğitimlere mazeretsiz katılmama(öğrencinin

 tekrar Erasmus’a başvurması halinde)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme 

(öğrencinin tekrar Erasmus’a başvurması halinde)

-5 puan

YABANCI DİL SINAVI GENEL HÜKÜMLER

 • Üniversitemiz tarafından yapılan yabancı dil seviye tespit sınavı kullanılabilirsiniz.
 • Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı dışında; ÖSYM tarafından düzenlenen KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL  ve TORFL/DELE/ CELI/ DELF & DALF/ Goethe-Zertifikat/ TELC Deutsch/ TestDaF/ PTE/ TOEFL iBT/ CAE/ CPE sınav puanları da kullanılabilecektir. Ayrıca Tıpta ve Dişte Uzmanlık için geçerli olan yabancı dil puanları da kullanılabilecektir. Bu sınavların geçerlilikleri süresizdir. (Belge doğrulanabildiği sürece)
 • ÖSYM tarafından yapılan sınav dışındaki diğer sınavların 100’lük sisteme dönüşümü Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosu kullanılacaktır. İlgili tabloya ulaşmak için tıklayınız.2022 Projesi KA131

Proje Numarası: 2022-1-TR01-KA131-HED-000053083

Başvuru Tarihleri: 07 Haziran 2024 - 21 Mayıs 2024

Hareketliliğe Başlanabilecek Tarih Aralığı: 28 Haziran 2024 - 15 Temmuz 2024

Hareketliliğin En Geç Bitiş Tarihi: 31 Temmuz 2024

Hibelendirilecek Hareketlilik Günleri : 14 gün ve 2 seyahat günü

Hibe Miktarları : 

Faaliyetin Süresi: 14 gün

Hibe  Miktarı : Günlük 70 Avro

Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilebilir. (toplam 100 Avro)

 

Seyahat Desteği

Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır:

 

Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlara verilmektedir.

Dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır. 

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 

3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar 

4) Şehit/Gazi çocukları 

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.) 

6) Engelliler

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

 

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

 

Seyahat Mesafesi17

Standart Seyahat Hibe Tutarı

(Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı

(Avro)

10 ila 99 KM arasında

23

 

100 ila 499 KM arasında

180

210

500 ila 1999 KM arasında

275

320

2000 ila 2999 KM arasında

360

410

3000 ila 3999 KM arasında

530

610

4000 ila 7999 KM arasında

820

 

8000 KM veya daha fazla

1500

                  

 

Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

 

Kontenjan:

Öğrenim Kademesi

Kontenjan Sayısı

Doktora (TUS/DUS)

4BAŞVURU

 

ERASMUS+ ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Erasmus, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan aday öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

Ek hibeHareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz.

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

Erasmus hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb. içerir.

Nasıl Başvurulur?

Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için üniversitenizin Erasmus Ofisine veya Fakültenizdeki Erasmus Koordinatörüne talebinizi iletiniz. Başvurunuz üniversitenizin Erasmus Ofisi tarafından Ulusal Ajansa iletilecektir.

Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevrimiçi MapAbility’ye bakınız: (https://www.european-agency.org/country-information )

Yükseköğretim Kurumları İçin Engelli Yararlanıcı Ek Hibe Talep Formları İçin:

https://erasmus.alanya.edu.tr/giden-ogrenci/ozel-ihtiyac-destegi/ 

 • 07 Haziran, 2024